Faktatext – cirkelmodellen

Faktatext – cirkelmodellen

Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Efter att vi fokuserat på återberättande texter (se inlägg återberättande text) så går vi nu vidare och tittar på faktatexter. Vi följer liknande arbetsstruktur när vi introducerar textgenrer för att den igenkännande faktorn gynnar flertalet elever.

fakta3 fakta20
På väggen finns informationen eleverna behöver. Dessutom finns laminerade kort för olika genrer som stöd vid deras skrivande.

Cirkelmodellen
Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper. Ibland kan vi kanske lämna det enskilda skrivandet för tidigt till eleverna – utan att ge dem rejält med stöttning, vägledning och struktur om hur en viss text ser ut. Jag ser en stor vinst med att förbereda eleverna innan de släpps fria att skriva.

Cirkelmodellen består av fyra faser. Jag nämner dem kort här men hänvisar till ”Stärk språket, stärk lärandet” av Paulin Gibbons – en bok väl värd att läsa för att stötta elevers skrivande, främst våra elever med svenska som andraspråk.

Cirkelmodellen

Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet
Fokus ligger främst på textens innehåll. Det kan vara att samla information om något – samtala, läsa och anteckna.

Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren.
Vad är texttypens syfte? Vilken struktur?

Fas 3 – Skriva gemensam text
Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp.

Fas 4 – Skriva individuell text
Nu har eleverna fått kunskap om hur och kan därför börja träna på att omsätta på egen hand

 

 

 

Förslag på lektionsupplägg
Här ger jag konkreta tips och material på hur du med hjälp av cirkelmodellen kan förmedla kunskap om hur eleverna kan skriva faktatexter. Låt faserna ta tid, ju mer vi förbereder eleverna – desto bättre förutsättningar får de.

 1. Kunskap om ämnesområdet
  Vad är en faktatext?
  Vad är typiska faktaord? Vilka kan vi? Varför ska vi använda dem?
  Såhär kan man dela upp en faktatext (sexfältare)
  – rubrik
  – klassificering
  – utseende
  – boplats
  – föda
  – ungar
  – övrigt
  page-0page-1
  Ladda ner: faktadelar sexfältare

  2. Expertord (skriv i klassrummet)

  Vilka ord behöver vi förstå för att kunna skriva och läsa faktatext?
  Exempelvis;
  fakta
  arter
  hona
  hane
  klassificering
  utseende
  boplats
  föda
  ungar3. Titta på exempel
  Det finns två texter om humlan. Den första innehåller tydlig uppdelning mer fakta och fler faktaord. Den andra texten är en uppräkning och saknar struktur. Titta på texterna med eleverna. Vilken är bäst och varför? Stryk under alla faktaord. Klipp sönder första texten och lägg intill delarna (som du kan klippa ut och ge eleverna). Eleverna fick ett häfte med texter om humlan för att ta del av fakta  (skrivet av mig och bilder köpta från shutterstock.com), finns för nedladdning
  – rubrik
  – klassificering
  – utseende
  – boplats
  – föda
  – ungar
  – övrigt

  På så sätt testar eleverna att dela in redan befintlig text i de delar som deras senare texter ska innehålla.
  humlan3-page-0humlan2-page-0fakta19 fakta18
   fakta17
  Ladda ner: humlan3 humlan2 Häfte om humlan

  4. Skriv en gemensam text
  4.1 Gör en tankekarta
  Vad är en tankekarta? Vad ska vi använda den till? Hur ska vi använda den?
  Eleverna har en text om kattugglan och vid ett annat tillfälle nyckelpigan i läxa. De har i uppgift att stryka under nyckelord.
  När de kommer tillbaks till skolan får de i grupper sammanställa sina nyckelord och sortera in i en tankekarta.
  På så sätt tränar vi på att göra tankekartor tillsammans. Det visade sig vara lite klurigt för eleverna att ta ett ord och sedan sätta in i en mening så detta har vi också tränat på.

  fakta1fakta4

   

  Läxan om kattugglan och  nyckelpigan (texten om kattugglan finns i två nivåer)

   

  fakta23  fakta5

  fakta6 fakta7

  Ladda ner: nyckelpiga1 Kattugglan1 Kattugglan2 läxa_Kattugglan


  4.2 Vår gemensamma text

  Hitta en gemensam utgångspunkt, exempelvis humlan.
  Skriv stödord på tavlan i en tankekarta.
  Dela in orden i underrubriker.
  Skriv en gemensam text på projektorn om exempelvis något djur – ta hjälp av tankekarta.
  Se om ni fått med alla delar:
  – rubrik
  – klassificering
  – utseende
  – boplats
  – föda
  – ungar
  – övrigt

  fakta24 fakta1


  5. Skriv egna texter

  Eleverna skriver i par utifrån exempelvis ett gemensamt djur.
  Gör en gemensam tankekarta innan som stöd. Låt kamratparet ge respons – finns faktaord med? Finns alla delar med?

  fakta 11

  Ladda ner: Faktatext_ordning

   

För mer tips om humlan, se inlägg ”liten humla – stort intresse

Här skriver jag en artikel om vikten av barns läsning av faktatexter: minibladet.se

Välkommen att besöka facebookgruppen oppetklassrum.se för mer tips! facebook

Author

Kim Sjöberg