Studiero – talar vi samma språk?

Studiero – talar vi samma språk?

Studiero, arbetsro.. kärt barn har många namn. Använder du begreppet studiero och eleverna arbetsro? Oavsett vilket begrepp – talar du och dina elever om samma sak?

I mitt försteläraruppdrag definieras ledarskap, lärmiljö och förhållningssätt. Under detta läsår har jag fördjupat mig i ordningsregler och gemensamma förhållningssätt på skolan. Detta går hand i hand med vår åtagandeplan. En del reagerar  på ordet regler men faktum är att regler är inget som vi kan undgå och regler. På skolverket kan vi läsa följande;

”På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i skolan. Många lärare och rektorer känner sig osäkra på vilka åtgärder de får vidta för att komma till rätta med många av de ibland svåra situationer som kan uppstå i skolan. Ordningsreglerna ska fungera som verktyg för lärarna i sådana situationer.
De ska också ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer som rör miljön i skolan.”
Skolverket, ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö 2006

I mitt första inlägg på bloggen kan ni läsa mer om ordningsregler för klassrummet. I detta inlägg kommer jag att fokusera på begreppet studiero. Ordningsregler är en förutsättning för att skapa studiero men vi behöver titta närmre på begreppet.

För mig är studiero ett tillstånd där eleverna arbetar med sina skoluppgifter. Tystnad är inget måste eftersom våra nya arbetsformer som formativ bedömning och kollaborativt lärande inte är ett lärande som sker i tystnad. Vi vill få våra elever att samtala, lära av varandra och synliggöra sitt lärande tillsammans med andra. Flera lärare jag talar med vittnar om liknande föreställning – men hur ser eleverna på det? Jag bad elever i en åk 3 kortskriva hur de ser på studiero/arbetsro.

IMG_2629 IMG_2628

För våra elever är arbetsro när det är tyst och eleverna ”sköter sitt eget”. Deras beskrivning går inte hand i hand med den bild som jag beskriver ovan. Vad får det för konsekvens? I flera enkäter som våra elever ska svara på finns frågan om de upplever studiero. Om eleverna svara nej för att det inte är tyst i klassrummet och de inte ser lärandesituationen så blir resultaten missvisande. Det blir även missvisande och negativt för skolan när eleverna går hem och meddelar föräldrarna att det inte är arbetsro i skolan eftersom det inte är tyst. Vi pedagoger måste ta ett större ansvar för att diskutera begreppet med eleverna. Vad är studiero och hur kan vi skapa den?
Vi måste framåt och vi måste ha eleverna med oss. Det blir en svårighet om vi använder oss av nya metoder men inte förklarar förutsättningarna och innehållet för eleverna. Vi måste bli bättre på att tala samma språk – då når vi längre. Eleverna är fantastiska på att beskriva sina lärandesituationer om vi ger dem utrymme och rätt förkunskap.

Studiero är en förutsättning för att eleverna ska öka sin måluppfyllelse – så varför diskuterar vi inte HUR?

Genom gemensamma ordningsregler, strukturer, rutiner och framförallt SAMTAL med våra elever så kan vi komma längre.
Ta tiden att fråga dina elever – vad är arbetsro för dem och hur ska ni TILLSAMMANS göra för att förverkliga den?
Precis som vi tillsammans ska skapa ordningsregler så behöver vi också ta skapa förutsättningar, förståelse, definition och spelregler för studiero.

 

Author

Kim Sjöberg